งานระดับเพื่อการก่อสร้าง
เรื่องการวางท่อส่งน้ำ

    ต้องการวางท่อ จาก Aไป B ซึ่งผ่านต้องพื้นที่แอ่งกระทะหรือคลอง จึงจำเป็นต้องสร้าง Support รองรับทุกๆ 4 เมตร
    โดยให้มีค่าระดับเท่ากันทุกตัว  สมมุติให้
Aไป B มีค่าระดับเท่ากับ 20 เมตร

รูปการปฏิบัติงานสนาม

รูปแบบการปฏิบัติงานจริง

        การคำนวณงานจากการปฏิบัติงาน

Sta

Bs

Hi

Ifs

Fs

elev

Bm1

0.917

21.917

 

 

21.000

A

 

 

1.917

 

20.000

Sta1

 

 

2.846

 

19.071

Tp1

1.120

 20.104

 

 2.933

18.984

Sta2

 

 

2.579

 

17.525

Sta3

 

 

2.680

 

17.424

Sta4

 

 

2.464 

 

17.640

Tp2

1.423 

18.783 

 

2.744 

17.360

Sta5

 

 

0.890

 

17.890

Tp3

2.902  

 21.465

 

0.220 

18.563

B

 

 

 

 1.465

20.000

Total

 6.362

 

 13.379

5.897

 

การอ่านต้องเลื่อน staff การอ่านได้ 1.917 จุด A การอ่านได้ 1.465  จุด B
เพื่อ จุด A กับ B = 20.000    total Elev ยกเว้นตัวแรก = 184.460
จากนั้นนำค่า Elev ที่ได้มาลบกับ 20 จะได้ค่า H (ค่า H เป็นค่าความสูงของแต่ละ Staที่จะต้องเลื่อน
 staff )
ดังดูตัวอย่างได้จากตารางข้างล่างนี้ครับ....


Sta

Orap

Elev

H

A

20

20.000

0

Sta1

20

19.071

0.929

Sta2

20

17.525

2.475

Sta3

20

14.424

2.576

Sta4

20

17.640

2.360

Sta5

20

17.890

2.110

B

20

20.000

0

ตรวจสอบอันดับแรก 21.917x3 =65.751  20.104x4 = 80.416 18.783x2 = 37.566 21.465x1 = 21.465
65.751+80.416+37.566+21.465 = 205.198-20.738 =
184.460 ok
205.198-20.738 =
184.460 ok

ตรวจสอบอันดับสอง 21.000-21.465 = -0.465 ok 5.897-6.362 = -0.465 ok

 

  ติดต่อผู้จัดทำเว็บ และดูแลระบบ 
นาย พันกวี  จุลกระเศียร
เบอร์โทร  063-4216162