รูปของผลที่ได้จากการคำนวณ 

หมายเหตุ ได้จากค่า F-RUN ระยะมาจาดค่า AV

Bm

Fiuld elev

Obs diff

Coreetirn

Adj diff

Fixred elev

BM1

100.000

 

 

 

100.000

 

 

-0.447

0.237

-0.210

 

BM2

99.550

 

 

 

99.790

 

 

+0.196

0.270

+0.466

 

BM3

99.749

 

 

 

100.256

 

 

-0.497

0.217

-0.280

 

BM4

99.252

 

 

 

99.976

 

 

-0.145

0.250

+0.105

 

BM5

99.107

 

 

 

100.081

 

 

-0.213

0.132

-0.081

 

BM1

99.894

 

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

วิธีการคำนวณ