งานสำนักงาน

1.งานเขียนแบบ    2.งานคำนวณ     3.งานออกแบบ          
                                                  
 
อยู่ระหว่างดำเนินการ........