การตรวจสอบสายใยของกล้องระดับ
แบบ
Four peg test

รูปการปฏิบัติงานการตรวจสอบสายใยกล้องระดับ
 

ขันตอนการปฏิบัติงาน

                                            1. กำหนดจุดตั้ง Staff และกล้องระดับ  ห่างกัน 20 เมตร
                                            2. ตั้งกล้องที่
อ่านค่า  Staff  B และ C
                                            3. ย้ายกล้องที่ จุด A ไปตั้งจุด C  อ่านค่า  Staff  C และ B
                                            4. ทำการคำนวณ

 การคำนวณ สูตร A/4 = a1- a2 + a3 =aa4 ( a4-aa4 )=?

กล้องจุด A    a1 = 1.285    a2 = 1.382

กล้องจุด B    a3 = 1.290    a4 = 1.242

= 1.285 - 1.382 + 1.290

aa4 =  1.193

( a4-aa4 )=?  1.242 -1.193 = +0.049 เมตร

แสดงว่า สายใยเอียงขึ้น +0.049 เมตร

Ec/20  1/408