การตรวจสอบสายใยกล้องระดับ

รูปการปฏิบัติงานการตรวจสอบสายใยกล้องระดับ
 

ขันตอนการปฏิบัติงาน

                                            1. กำหนดจุดตั้ง Staff  ห่างกัน 25 เมตร
                                            2. ตั้งกล้องที่
อ่านค่า  Staff  A และ B
                                            3. ย้ายกล้องที่ จุด M ไปตั้งจุด P  อ่านค่า  Staff  A และ B
                                            4. ทำการคำนวณ

 

 การคำนวณ สูตร Ec = Lb หาร LD-LA  ( A-B ) - ( C-D )

                                            25-5 หาร 25 [ ( 1.410 - 1.462 ) ] - [ ( 1.392-1.458 ) ]

                                            25 หาร 20 ( 0.052 - 0.066 )

                                                                         25 หาร 20   ( - 0.014 )

                                                                                    1.458 + ( 0.0175 )  แสดงว่าสายใยเอียง ลง -0.0175

                                                                            เพราะ   Staff  ที่ B = 0.0175 + 1.458 = 1.4755                             

       
การตรวจสอบ สายใยกล้องระดับ แบบ
Four peg test .....อ่านต่อ