การถ่ายระดับวงรอบปิด 

    การถ่ายระดับ BM เป็นการหาค่าระดับของหมุดระดับ ถ่ายต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นงานระดับชั้นที่ 1
    กรมแผนที่ทหารจะเป็นผู้วางการถ่าย ค่าระดับของ TP เราเพียงแต่หาค่า Differ emee ระหว่างจุดสองจุด
    แล้วนำไปคำนวณ การปรับแก้เสียก่อน จึงจะนำค่า BM ต่างๆ ไปใช้ระหว่างจุด 2 จุด

  

ก่อนอื่นต้องรู้จักกับคำเหล่านี้ก่อน

    F - RUN    หมายถึง การถ่ายระดับไป
    B - RUN    หมายถึง การถ่ายระดับกลับ
    Diff in F - Run    หมายถึง ค่าผลต่างระดับซึ่งได้มาจากการถ่ายระดับไป
    Diff in B - Run    หมายถึง ค่าผลต่างระดับซึ่งได้มาจากการถ่ายระดับกลับ
    Dist    หมายถึง ระยะทาง

การปรับแก้ค่าระดับ

    ในการถ่ายระดับในสนามนั้นจะต้อง ถ่ายระดับไป - กลับ จะได้ค่าความต่างระดับสองค่า ซึ่งทั้งสองค่า
    จะต้องอยู่ในข้อกำหนดที่ยอมให้ เสร็จแล้วจึงทำการเฉลี่ย นำไปคำนวณปรับแก้ค่าระดับ BM ต่อไป

    การปรับแก้ระดับสานเดี่ยว (single line) แบบวงรอบเปิด

    วิธีนี้เหมาะ กับการใช้งานสำรวจเส้นทางต่างๆ เช่น ท่อ สายไฟฟ้าแรงสูง คลอง ถนน ซึ่งช่างสำรวจ
    จะต้องปรับ แก้ค่า BM ให้ถูกก่อนจึงจะนำไปใช้ในการคำนวณ Profile หรือ Cross section หรือกำหนด
    grade หรือการหาจุด Toe   

  

    วิธีนี้จะต้องรู้ค่าระดับ ของ BM แรกและ BM ที่เข้าบรรจบ จึงจะทำการแก้ได้ ซึ่งปกติ BM ที่มีค่าคงที่นี้ใน
    ประเทศไทยจะเป็นของกรมแผนที่ทหาร

 

              
   

    การคำนวณค่าความผิด    การหาจะต้องกลับลูกศรไปในทิศทางเดียวกัน โดยสมมุติว่าเราถ่ายระดับออก
    จาก BMP20 ไป BMP25 ก็ปรับให้ทิศทางดังรูป การปรับทิศทางจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของค่า diff
   
ด้วย เช่น BMP20 ไป BM1 ค่า +2.516 ถ้ากลับเป็น BM1 ไป BMP20 ค่า diff จะได้เท่ากับ -2.516

    การมีเครื่องหมายจะบอกให้ทราบว่าจุดใดสูงกว่าจุดใด ดังรูป BM1 จะสูงกว่า BMP20 ไป BM1เท่ากับ+2.516

    ค่าความต่างระดับที่ส่องได้ ระหว่าง BMP20 และ BMP25 จะได้เท่ากับ

                    +2.516+7.144-3.466= +6.194
   
ค่าความต่างระดับคงที่ระหว่าง BMP20 และ BMP25 = 106.414-100.232
                                                                        = +6.182
       
เพราะฉะนั้น ความผิด = ความต่างระดับคงที่ - ความต่างระดับที่ส่องได้
                                                                        = +6.182 - (+6.194)
                                                                            = -12 ม.ม.
        ค่า BMP25 ที่ส่องได้                                     = 100.232+6.194 = 106.426
                       
หรือความผิด                                = ค่า BM คงที่ - ค่า BM ที่ส่องได้
                                                                        = 106.414 - 106.426 = -12

      แก้ค่าระดับ
    รูปตารางคำนวณ

BM

ค่าBMส่องได้

ค่าความต่าง

ค่าแก้

ค่าที่แก้แล้ว

ระยะ

BMP 20

100.232

 

 

100.232

 

 

 

+2.516

-4

 

2

BM1

102.748

 

 

102.744

 

 

 

+7.144

-8

 

2.5

BM2

109.892

 

 

109.886

 

 

 

-3.466

-12

 

2.3

BMP 25

106.426

 

 

106.414

 

 

 

 

 

 

6.8

    การคำนวณแก้ แบบนี้จะใช้ Error เทียบกับระยะทางที่ถ่ายระดับไป ซึ่งระยะทางจะได้จากการอ่าน
    ค่าระดับ 3 สายใย ทั้งไปและกลับระยะที่ได้จะเป็นระยะเฉลี่ย การแก้จะแก้ที่ค่าระดับของ BM คือ
    ค่าBMที่ส่องได้
                           สูตร ค่าแก้ = ความผิดทั้งหมด หาร ระยะทั้งหมด คูณ ระยะจาก BM แรกออกไป
                ค่าแก้ระหว่าง BMP20-BM1 = -12 x 2 หาร 6.8 = - 4
                                  BM1-BM2 = -12 x 4.5 หาร 6.8 = - 8
                                 BM2-BMS25 = -12 x 6.8 หาร 6.8 = - 12
 

การคำนวณหาค่าระดับวงรอบปิด  อ่านต่อ....