การทำระดับตามขวาง
( Cross-section )

        การทำ Cross-section คือการหาระดับดินเดิม existing groan ไปในแนว ตั้งฉากกับเส้นฐานกับแนวสำรวจ หรือ
    ตั้งฉากกับแนว Center line ของการทำ profile ค่าระดับดินเดิมที่ได้นำลงมาเขียนในกระดาษเขียนแบบ จุดประสงค์
    คือค่าของงานดิน ให้ได้ความจริงมากที่สุด การเก็บค่าระดับดินเดิมบางจุดบน station ที่มีผลทำให้ระดับดินเดิม
    ซึ่งนำ มาคำนวณแล้ว ได้ค่าที่ผิด จากความเป็นจริงมาก ให้หลีกเลียงการหาระดับจากจุดที่ใกล้เคียง ซึ่งเมือนำไป
    คำนวณ จะได้ค่าที่ใกล้เคียงกว่ามากกว่า

 

วิธีการทำ Cross-section งานสนาม

        หมุดที่ใช้ทำระดับ คือ BM TBM บน Center line ของงาน profile การทำงานจะต้องสร้างแนวCenter line
        ตรงที่กำหนด ในกรณี ที่ต้องเพิ่มหมุดเสริมเป้าไปอีก เช่น บริเวรที่มีพื้นที่แตกต่างกันมาก

จุดที่ต้องทำ Cross-section

1.ทุกจุด station ของงาน Profile 2.ทุกจุดที่มีท่อ 3.ทุกจุดที่มีทางน้ำ 4.คอสะพานและทุกจุดของทางแยก

ขอบเขตของการเก็บ Cross-section
การเก็บระดับทำกันตามแนวกว้างยาวว่า เช่นต้องการถนนกว้าง 10 เมตรและในกรณีการทำการขุดลอกแหล่งน้ำ
คลองส่งน้ำ ต้องเก็บระดับตลิ่ง คลองข้างละไม่น้อยกว่า 10 เมตร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กำหนดจุด Center line จุดละ 25 เมตร กำหนดด้าน RT และ LT เพื่อใช้ตั้ง staff เมื่อต้องการย้ายกล้องให้ส่องTpทุกครั้ง

รูปภาพการปฏิบัติงาน1

 

        การจดงานและการคำนวณ จากการปฏิบัติงาน

Sta

BS

HI

FS

Elev

rok

rok

rok

rok

rok

B

1.360

101.360

 

100.000

ตรงกลาง

 

 

 

 

0+000

 

 

ด้านซ้าย

LT

CL

RT

ด้านขวา

 

 

Dist

20

15

10

5

0

5

10

15

20

Rod

1.496

1.396

1.438

1.462

1.400

1.380

1.373

1.468

1.400

Elev

99.864

99.964

99.922

99.889

99.960

99.980

99.987

99.892

99.960

0+025

 

 

ด้านซ้าย

LT

CL

RT

ด้านขวา

 

 

Dist

20

15

10

5

0

5

10

15

20

Rod

 

1.430

1.421

1.397

1.362

1.341

1.378

1.304

1.406

Elev

 

99.990

99.939

99.963

99.998

100.019

99.982

100.056

99.954

   TP1

1.229

101.149

1.440

99.920

 

 

 

 

 

0+050

 

 

ด้านซ้าย

LT

CL

RT

ด้านขวา

 

 

Dist

20

15

10

5

0

5

10

15

20

Rod

 

 

1.360

1.410

1.423

1.370

1.391

1.422

1.312

Elev

 

 

99.789

99.739

99.726

99.779

99.758

9.727

99.837

0+100

 

 

ด้านซ้าย

LT

CL

RT

ด้านขวา

 

 

Dist

20

15

10

5

0

5

10

15

20

Rod

 

1.300

1.330

1.361

1.366

1.402

1.409

1.428

 

Elev

 

99.849

99.819

99.788

99.783

99.747

99.740

99.721

 

TP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตรวจสอบความถูกต้องของงาน

นำผลรวมBSและ FSลบกัน 2.589-2.867 = -0.278 OK 99.722-100.00= -0278 OK

        วิธีการคำนวณทั้งหมด นำค่า elev+bs=hi-fsและค่าระดับตามขวางทั้งหมด=elev ตามสูตร

        100.000+1.360=hi 101.360-1.496=99.864 hi 101.360-1.396=99.964 hi 101.360-1.438=99.992

       
นำ hi ตัวเดิม ลบกันไปจนกว่าจะ ย้ายกล้อง ( TP ) ถ้าย้ายกล้องให้นำค่า hi-Fsตัวที่ย้าย fs
   
        =1.440 101.360-1.440=99.920 +BS 1.229=101.149 นำค่า hi ตัวนี้-กับทุกค่าที่เป็นค่าระดับขวาง

        ( IFS ) 101.149 -1.360=99.789 101.149 -1.410=99.739 ทำอย่างนี้ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของงานครับ

( ขอบคุณภาพถ่ายจากกรมแผนที่ทหาร )
 

  ติดต่อผู้จัดทำเว็บ และดูแลระบบ 
นาย พันกวี  จุลกระเศียร
เบอร์โทร  063-4216162