การคำนวณหาระยะทางด้วยกล้องระดับ

   วิธีการนี้เป็นการหาระยะทางแบบหนึ่งที่มีความรวดเร็วพอสมควร สามารถทราบระยะทางได้รวดเร็ว กว่าการวัดด้วยเทป
     มีความละเอียด ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง วิธีนี้เรียกว่า Sabina Method คือแนวเล็งของกล้อง จะอยู่ใน แนวราบ

     จุดประสงค์เพื่อจะทราบระยะ จากกล้องไปยังจุดที่ต้องการ
    วิธีการ ตั้งกล้องเหนือ หมุด ที่กำหนด ปรับระดับของกล้องแล้วส่องกล้องไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งมีไม้สตาฟตั้งอยู่
           อ่านค่าที่สายใยบน Upper Hair line และสายใยล่าง Lower hair line นำมาลบกัน ซึ่งเรียกว่า staid difference
   
แล้วนำไปคูณกับ ค่า K ของกล้อง ( ค่า k หมายถึง ตัวคูณคงที่ของกล้องซึ่งบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้กำหนด ปกติ K=100 )

  ตั้งกล้อง ณ.จุด A นำสตาฟไปตั้งไว้ ณ.จุดที่ต้องการหาระยะ อ่านสายใยบนได้ 1.985 สายใยล่างได้ 0.645 (K=100)
           
                        วิธีการคำนวณ  D=K(U-L)
                                                            = 100 ( 1.985-0.645 )
                                                            = 100 x 1.34

                                             เพราะฉะนั้น ระยะทางจะได้   = 134  เมตร
 

การคำนวณหาระยะทางด้วยกล้องวัดมุม

        วิธีการจะทำคลายๆแบบเดียวกันกับกล้องระดับแต่วิธีนี้จะดีกว่า กล้องระดับตรงที่ว่าถ้าส่องไม้
        สตาฟไม่เห็นก็สามารถกระดกกล้อง
        ในแกรนดิ่ง ให้เห็นไม้สตาฟได้ ใช้ในกรณีที่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีความต่างระดับกันมาก เช่น ภูเขา หนองน้ำต่างๆ

         ตั้งกล้อง ณ.จุด A นำสตาฟไปตั้งไว้ ณ.จุดที่ต้องการหาระยะ อ่านสายใยบนได้ 2.536 สายใยกลางได้ 1.768
                        สายใยล่าง 1.000 มุมกล้ององศาดิ่งอ่านได้ 9 องศา 30 ลิปดา 30 ฟิลิปดา (K=100)

                        วิธีการคำนวณ H=100 x s x cos ยกกำลัง2

                                                                                = U-L=s  2.536-1.000 = 1.536

                                                                                = 100 x 1.536 x cos ยกกำลัง2  9' 30' 30"

                                                เพราะฉะนั้น ระยะทางจะได้   = 63.28 เมตร 62.43 เมตร