มาตราวัดพื้นที่งานสำรวจ

 

            มาตราวัดพื้นที่ไทย

                                    100 ตารางวา = 1 งาน
                                    4 งาน = 1 ไร่
                                    4 งาน = 400 ตารางวา
                                    400 ตารางวา = 1600 ตารางเมตร = 1 ตารางเส้น

            มาตราวัดระยะ

                                    1 เมตร            =    2 ศอก  หรือเท่ากับ 3.3208 ฟุต( 1.0936 หลา )
                                    1 กิโลเมตร       =    25 เส้น ( 1000 เมตร ) หรือเท่ากับ 0.6214 ไมล์
                                    1 ไมล์            =     40 เส้น หรือเท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร
                                    1 ไมล์            =     1760 หลา
                                    1 หลา            =     3 ฟุต หรือเท่ากับ 0.9194 เมตร
                                    1 เส้น            =      40 เมตร
                                    25 เส้น            =     1 กิโลเมตร ( 1000 เมตร )
                                    40 เส้น            =    1 ไมล์ ( 1.6 กิโลเมตร )
                                    1 เซนติเมตร      =    0.394 นิ้ว
                                    1 นิ้ว                =    2.54 เซนติเมตร
                                    1 มิลลิเมตร       =    0.0394 นิ้ว
                                    1 ฟุต               =    0.3048 เมตร

            มาตราวัดน้ำหนัก  

                                    1 กรัม            =    15.432  เกรน                            1 เกรน            =    0.0648  กรัม
                                    1 กรัม            =    0.0353  ออนซ์                          1 ออนซ์          =    28.35    กรัม
                                    1 กิโลกรัม      =    2.2046  ปอนด์                           1 ปอนด์          =    0.4536  กิโลกรัม   
                                    1000 กิโลกรัม    = 0.9842  ตัน                               1 ตัน              =    1016     กิโลกรัม

            ปริมาตรและอื่นๆ

                                    1 กก./ ตร.ซม.        =    14.22    ปอนด์/ตร.นิ้ว        1 ตร.ซม.           =    0.155    ตร.นิ้ว
                                    1 เมตร/วินาที         =    3.281    ฟุต/วินาที             1 ลบ.ซม.          =    0.0610   ลบ.นิ้ว
                                    1 เมตร-กิโลกรัม      =    7.233    ฟุต-ปอนด์            1 ปอนด์/ตร.นิ้ว    =   0.0703    กก./ตร.ซม.
                                    1 ฟุต/วินาที            =    0.3048  เมตร/วินาที          1 ฟุต-ปอนด์        =   0.1383    เมตร-กิโลกรัม             

           สูตรการหารพื้นที่สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม

                                    พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า    =    ฐาน x สูง
                                    พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน    =    ฐาน x ส่วนที่ตั้งฉาก
                                    พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก    =    เศษ1ส่วน2 x ฐาน x สูง
                                    พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู        =    เศษ1ส่วน2 x สูง x ( ยาว1 + ยาว2 )
                                    ปริมาตรของแท่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้า    =    กว้าง x ยาว x สูง

 

      

           

      ตัวอย่าง1   วัดพื้นที่ของ ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า โดยการวัดระยะด้วยโซ่สำรวจ ได้พื้นที่ทั้งหมด 5,9803  ตารางเส้น
                            จงแปลงหน่วยต่อไปนี้ให้เป็น ไร่ งาน และ ตารางวา

                           = 5 ไร่ กับอีก 0.9803 ไร่
                            ทำ 0.9803 ไร่ให้เป็นงาน = 0.9803 x 4 = 3.9212 งาน
                            3 งาน กับ อีก 0.9212 งาน
                            ทำ 0.9212 งานให้เป็นตารางวา = 0.9212 x 100 = 92.12 ตารางวา

                            = 5 ไร่ 3 งาน 92.12 ตารางวา

                           

       ตัวอย่าง2    วัดพื้นที่ของ ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า โดยการวัดระยะด้วยตลับเมตร ได้พื้นที่ทั้งหมด 2014  ตารางเมตร
                             จงแปลงหน่วยต่อไปนี้ให้เป็น ไร่ งาน และ ตารางวา

                            = 2014 หาร 1600 = 1,25875 ไร่
                            1 ไร่กับอีก 0,25875 ไร่
                            0,25875 x 4 = 1,035 งาน
                            1 งานกับอีก 0,035 x 100 = 3.5 ตารางวา

                            = 1 ไร่ 1 งาน 3.5 ตารางวา

 

      ตัวอย่าง3    อาวุธปืนสั้นหนัก 17.1 ออนซ์ ระยะยิง 25 หลา กลุ่มกระสุนต้องได้ไม่เกิน 4.5 นิ้ว
                            จงแปลงหน่วยต่อไปนี้ให้เป็น กรัม และ เมตร ซึ่งเป็นมาตราวัดที่นิยมใช้กัน ของประเทศไทย

                        ( จากมาตราวัดน้ำหนักข้างบน
1 ออนซ์ = 28.35 กรัม และมาตราวัดระยะ 1 หลา = 0.9194 เมตร )
                          
                        =
น้ำหนักอาวุธปืนสั้น 17.1 ออนซ์ x 28.35 กรัม = 484.785 กรัม

                        = ระยะยิง 25 หลา x 0.9194 เมตร = 22.985 เมตร

                        = น้ำหนักปืนสั้นหนัก 484.785 กรัม ระยะยิง 22.985 เมตร 

 

  ติดต่อผู้จัดทำเว็บ และดูแลระบบ 
นาย พันกวี  จุลกระเศียร
เบอร์โทร  063-4216162