งานคำนวณงานระดับ
(profile leving)

     การทำ profile Leving คือการทำระดับตามแนว center line ของแนวถนน คลองส่งน้ำ แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้น ก่อนที่จะทำ Drofile จะต้อง

     วางแนว canter line ให้มั้นคงเสียก่อน จากนั้นกำหนดแนว station ลงบนแนว center line ระหว่าง  station แล้วแต่ชนิดของงาน เช่น 20-25เมตร

     เมื่อกำหนด ระยะห่างแล้วก็ถ่ายระดับไปบน station การทำ profile leving ทำให้ทราบถึงจุด สูงต่ำ ของผิวดินบริเวณที่เป็น center line ซึ่งสามารถ

     นำค่าระดับ เหล่านี้ ไปเป็นข้อมูลในการออกแบบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ

        รูปการปฎิบัติงาน
      

        การคำนวณจากการปฏิบัติงาน
 

Sta Bs Hi Ifs Fs elev
Bm 2.910 202.910     200.000
0+000     2.220   200.690
0+025     1.670   201.240
0+050     2.250   200.660
0+075     2.890   200.020
0+100     2.500   200.410
Tp1 0.911 202.650   1.171 201.739
0+125     0.190   202.460
0+150     0.210   202.440
0+175     0.630   202.020
0+200     1.960   202.690
0+225     2.610   200.040
0+250     2.880   199.770
        1.713 200.937
           
ผลรวม bs 3.821   ผลรวม fs 2.884  

 

สูตร elev+BS=HI-IFSและ FS= elev

การตรวจสอบความถูกต้องของงาน 3.821-2.884= 0.937      200.937-200.000= 0.937 ok

  200.000-202.650= -2.650    1.171-3.821 = -2.650  ok

วิธีการคำนวณทั้งหมด นำค่า elev+bs=hi-fsและค่าระดับไม้กลาง( IFS )ทั้งหมด=elev ตามสูตร

200.000+2.910=hi 202.910-2.220=200.690 hi 202.910-1.670=201.240 hi 202.910-2.250=200.660

202.910-2.890=200.020 hi 202.910-2.500=200.410 hi 202.910-1.171=201.739+bs 0.911=

hi 202.650-0.190=202.460 hi 202.650-0.210=202.440 hi 202.650-0.630=202.020 hi 202.650-

1.960=202.690 hi 202.650-2.610=202.040 hi 202.650-2.880=199.770 hi 202.650-1.713=200.937

 

  ติดต่อผู้จัดทำเว็บ และดูแลระบบ 
นาย พันกวี  จุลกระเศียร
เบอร์โทร  063-4216162
 

 

กลับไปหน้าสำรวจ                     อ่านต่อทางนี้ครับ