งานคำนวณระดับ


 การระดับเป็นการหาความสัมพันธ์ของความสูงสุดของจุดต่างๆ  หรือวัตถุใดบนพื้นโลก  ซึ่งการรหาค่าระดับนั้นอยู่ในแนว  Vertrial  Plane 
เพื่อเปรียบเทียบความต่างๆว่ามีมากน้อยเพียงใด  เช่นการหาค่าระดับความสูงของจุด  2  จุด  บนภูมิประเทศ  ซึ่งจุดหนึ่งเราทราบค่าระดับ
ความสูงจากระดับมาตรฐานแล้ว  เราก็สามารถหาค่าระดับความสูงอีกจุดหนึ่งได้

การอ่านค่าเมื่อ  cross  hair  ทับอยู่บนไม้สตาฟ

                การอ่านค่าที่ไม้สตาฟเราต้องใช้ความละเอียดมาก  เพราะไม้สตาฟไม่ได้แบ่งรายละเอียดไว้ชัดเจน  โดยเฉพาะค่า  “  มิลลิเมตร  “  เราจึงต้องนับเองโดยประมาณ    โดยแบ่งความยาวที่ไม้สตาฟในช่วง  1  ซ.ม.  ออกเป็น  10  ช่อง  แล้วอ่านค่าที่สายใยดิ่งทับกับสายใยราบเส้นกลาง  (Middle  Hair  Line  ) 
 ตัดกันจจะเป็นค่าลำดับที่ต้องการ  เนื่องจากกล้องระดับมีทั้งชนิดหัวตรงและหัวกลับ  ดังนั้นจึงขอแนะนำการอ่านค่าที่ถูกต้อง  คือ  ให้อ่านจากค่าน้อยไปหาค่ามากเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นกล้องชนิดใดก็ตาม

ตัวอย่างการอ่านค่าไม้วัดระดับ

สายใยกลางเท่ากับ  1.188  เมตร

สายใยบนเท่ากับ   1.228 เมตร

สายใยล่างเท่ากับ   1.148  เมตร

 

สมมุติว่าเราไม่สามารถอ่านค่าสายใยบนได้ วิธีหาการหาค่าสายใยบนคือการนำค่าสายใยกลางลบสายใยล่างแล้วบวกด้วยตัวสายใยกลางจะได้ค่าเป็นสายใยบน
 ตัวอย่าง 
1.188-1.148=0.040+1.188=1.228 ok สายใยบนจะเท่ากับ 1.228

สมมุติว่าเราไม่สามารถอ่านค่าสายใยล่างได้ วิธีหาการหาค่าสายใยล่างคือการนำค่าสายใยบนลบสายใยกลางแล้วลบด้วยตัวสายใยกลางจะได้ค่าเป็นสายใยล่าง
ตัวอย่าง 1.228-1.188=0.040 นำ 1.188-0.040=1.148 ok สายใยล่างจะเท่ากับ 1.148

             หมายเหตุ:ในงานปฏิบัติภาคสนามจริงอาจมีพวกต้นไม้ใบไม้ บังแนวกล้องทำให้ไม่สามารถอ่านค่าสายใยบนได้และในพื้นที่ที่มีหญ้ารกก็
           ทำให้ไม่สามารถอ่านค่าสายใยล่างได้เช่นกันวิธีการคำนวณหาค่าสายใยที่ไม่สามารถอ่านได้จึงสำคัญเช่นกันในการปฏิบัติงานจริง

                       

            รูปภาพไม้ระดับที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และการอ่านค่าไม้ระดับ                                                   

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับงานระดับ


 
B.M. หมาย ถึงหมุดหลักฐานถาวรที่มีค่าระดับคงที่ โดยนับเนื่องจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง 
TP.หมายถึงจุดตั้งไม้สตาป์เพื่อเปลี่ยนจุดตั้งกล้องสำหรับการถ่ายระดับต่อเนื่อง
B.S หรือเรียกอีกอย่างว่าไม้หลัง เป็นค่าที่อ่านได้ครั้งแรกหลังจากการตั้งกล้องไม่ร่วมกับค่าBM
F.S หรือเรียกอีกอย่างว่าค่าไม้หน้า เป็นค่าที่อ่านได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนย้ายกล้อง
IFS. เป็นค่าระดับที่ได้จากการส่อง BSแล้ว หรือเรีอกอีกอย่างหนึ่งว่าไม้กลาง
HI  หมายถึง ค่าระดับแนวแกนกล้องที่ได้ระดับแล้วซึ่งเป็นความสูงต่อเนื่องจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง
Elev  หมายถึง ค่าความสูงต่ำต่อเนื่องที่มาจากค่าการคำนวณ

        ตัวอย่าง 

  

จากรูป  ถ้าเราต้องการทราบค่าระดับความต่างระหว่าง  A และ B  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  M,S,L  เท่าหับ  10,000  M  เราอ่านค่าที่หมุด  A 
ได้เท่ากับ  2,500  อ่านค่าหมุด 
B  ได้เรียกว่า  FS  เท่ากับ  1,200 

                ความสูงต่าง  A  and  B  =   B S -  FS

                                                =  2.500-1.200

                                                =+1.300

                ถ้าต้องการทราบ  MSL

                                                HI         =  ค่าระดับที่  A+BS

                                                =  10.000+2.500

                                                =  12.500  m

            ค่าระดับของหมุด  B         =  HI-FS

                                                =  12.500-1.200

                                                =  11.300  m

                การทำระดับต่อเนื่อง

                การทำระดับต่อเนื่อง  คือ  การหาความสูงระหว่างหมุด  2  หมุด  บนพื้นดินอยู่ห่างไกลกัน  หรือการค่ระดับของหมุดต่างๆต่อเนื่องกันเป็นระดับทางยาว 
โดยปกติการกำหนดจุดตั้งกล้องและจุดตั้งไม้
สตาฟจะกะระยะให้มองเห็นได้ชัดเจน  ทั้งไม้หน้าและไม้หลังนิยมใช้ประมาณ  20-50  เมตร  ในการตั้งกล้องวัดระดับแต่ละครั้ง  สิ่งที่ถือว่าเป็นข้อสำคัญที่สุด 
สำหรับงานระดับ  คือ

               รักษาระยะทางของ  BS  กับ  FS  ให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกัน  เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของแนวเล็งไม่ได้ระดับกับความโค้งของโลก

                รูปตัวอย่าง  การทำระดับต่อเนื่องจากหมุด  ไปยังหมุด  B  สมมติให้หมุด    มีค่า  10,000m จากระดับ MSL 

 

 

การคำนวณค่าระดับ  คำนวณโดยอาศัยระดับแกนกล้อง  HI  เป็นหลักโดยการใช้สูตร  คือ 

                1)  H.I  =  Elev ณ.หมุด  BM + ค่า BS

            2Elev  ณ.หมุดที่ต้องการ               =  HI – FS

 การตรวจสอบการคำนวณ

                ทุกครั้งทีทำระดับ  เราต้องตรวจสอบค่าระดับในสมุดสนาม  แต่ละ  Party  ว่าถูกต้องหรือไม่  ใช้สูตร 

                BS  - FS  =  Last  Elev  -  First  Elev               

                ผลรวมค่าไม้หลัง – ผลรวมค่าไม้หน้า  =  ความสูงจริงหมุดสุดท้าย  -  ความสูงจริงของหมุดแรก

ตัวอย่างการบันทึกสมุดสนาม  (การคำนวณค่า    HI) 

STA

B.S

HI

FS

Elev

 

remark

A

1.500

101.500

 

100.000

 

อยู่บนทางเท้า  สะพาน

ทางทิศใต้ 

อยู่ทางสะพานทิศเหนือ

คนกล้อง

คนจด

วัดระยะ

TP1

2.000

102.400

1.100

100.400

40 m

TP2

1.800

103.200

1.000

101.400

50 m

B

 

 

2.500

100.700

60 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

5.300

 

 

4.600

 

 

 

 

Check    BS  -  FS  =  5.300 – 4.600  =  +0.700  

Lotst  Elev  -  First  Elev    =  100.700 -100.000  =  +  0.700   OK  ถูกต้อง

นี้คือการตรวจสอบความถูกต้องของงาน

การคำนวณหาค่าระดับ

                Elev  +  BS จะได้  HI

                HI – FS  จะได้  Elev 

ตัวอย่าง

                100.000 + 1.500  =  101.500

                101.500 – 1.100  =  100.400

                100.400 + 2.000  =  102.400

                102.400-1.100     =  101.400

                101.400 +1.800   =  103.200

                103.200 -2,500    =  100.700  

ตัวอย่างคำนวณแบบ   rise  +  Fall -

STA

B.S

FS

(+) rise

(-)Fall

Elev

Post

 

A

1.500

 

 

 

100.000

m

 

TP1

2.000

1.100

+0.400

 

100.400

40

 

TP2

1.800

1.000

+1.000

 

101.400

50

 

B

 

2.500

 

-0.700

100.700

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATAL

5.300

 

4.600

 

 

 

 

 

 

 

Check   BS  - FS    5.300-4.600 =  +0.700

                rise - Fall   1.400 – 0.700 =  +0.700  OK  ถูกต้อง     

      

การคำนวณหาค่าระดับ

                 BS - FS = ค่า + ใส่ในช่อง rise ถ้าค่าลบ ใส่ในช่อง fall

                แล้วนำค่ามา ถ้า rise เป็น + ค่า fall เป็น -นำ2ค่านี้ มาบวกกับลบ ค่า Elev

ตัวอย่าง

1.500-1.100  =  +0.400

2.000 – 1.000  =  +1,000

1.800 – 2.500  =  -0.700

100.000 + 0.400  =  100.400

100.400 +  1.000  =  101.400

101.400 -  0.700  =  100.700
 

ติดต่อโฆษณากับทางเว็บ หรือ ซื้อขาย จัดทำโปรแกรมต่างๆสามารถ

 โอนเงินผ่าน เลขบัญชี  269-222944-4  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ติดต่อผู้จัดทำ twitter
PHANXV@phankawee006

 

 

กลับไปหน้าสำรวจ                          อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้