การคำนวณพื้นที่ด้วยกล้องวัดมุม 

  
     สูตรตรวจมุม
N-2=....x180
    ( n คือจำนวนมุม ) 5-2=3x180= 540 เพราะฉะนั้นมุมทุกมุม รวมกันจะได้เท่ากับ 540
    จากตารางข้าง  ล่าง ค่ามุมเกินมา 10"

                   
นำจำนวนค่าที่เกินมาหารด้วยจำนวนมุมทั้งหมดก็จะได้ 10 หาร 5 = 2 แล้วนำ 2 มาลบ
                   กับทุกมุม เมือลบมาแล้วผลรวมของมุมก็จะได้ 540 ตามสูตร N-2=....x180 ครับ

        

หมุด ค่ามุม แก้ มุมจริง ระยะ
        ( โซ่ )
1 82 15 13 -2 82 15 11 0.836
2 97 36 50 -2 97 36 48 1.482
3 88 47 33 -2 88 47 31 2.062
4 88 39 28 -2 88 39 26 1.53
5 182 41 8 -2 182 41 6 1.391
totel 540 0 10 หาร5 540 0 00  
         

   

    รูปงานสนาม

   

   เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขสำหรับงานคำนวณมุม
       
เครื่องคิดเลขที่ใช้กับงานสำรวจส่วนมากจะสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 6-9 ข้อมูลโดยการกดคำว่า kin
          ตัวอย่างเราต้องเก็บค่ามุมในตัวอย่าง
          82 15
' 11" บันทึกลงเครื่อง กด kin และกด 1 มุมที่2กด 97 36' 46" กด kin และกด 2 ทำการเก็บข้อมูลจนครบ 5มุม
          การนำข้อมูลออกมาใช้
          โดยการคำว่า Kout 1 แล้วกด shift มุม ก็จะได้ค่ามุมที่เราเก็บไว้ค่าแรก 82 15' 11" ตอนนี้เราก็จะมาบวกมุม
           ทั้ง5 โดยการกด  Kout 1Kout 2
           Kout 3+ Kout 4+ Kout 5 กด=ก็จะได้ผลของมุมเสร็จแล้วเราก็เทียบกับสูตร N-2=....x180
          ในตัวอย่างข้างบนค่ามันเกินไป 2"ก็นำ2"มาลบ
          กับค่ามุมเดิม แล้วเก็บบันทึกข้อมูลที่แก้แล้วไปใหม่ใน เครื่องคิดเลข
         

หมุด ค่ามุม แก้ ภาคของทิศ ระยะ
         
1 82 15 11 -2 29  00  00 0.836
2 97 36 46 -2 291 15 11 1.482
3 88 47 31 -2 208  51  57 2.062
4 88 39 26 -2 117  39  28 1.53
5 182 41 6 -2 26  18  54 1.391
totel 540 0 00 หาร5 29  00  00 7.301
         

    ( ภาคของทิศคือมุมที่กล้องเปิดหาทิศเหนือแล้วนำทิศเหนือตัวแรกมาคำนวณกับมุมที่วัดได้ )
    หลังจากนั้นเป็นการหาภาคของทิศ AZ = 29 00 00+Kout 1= +หรือ-180 = แล้วเก็บ
    ข้อมูล kin 1+Kout 2= +หรือ-180 = แล้วเก็บข้อมูล kin 2+
    Kout 3= +หรือ-180 = แล้วเก็บข้อมูล kin 3+Kout 4= +หรือ-180 = แล้วเก็บ
    ข้อมูล kin 4+Kout 5= +หรือ-180 = แล้วเก็บข้อมูล kin 5 เป็นต้น

               
        ต่อไปเป็นการหาระยะราบ โดยวิธีที่ไม่ต้องกด
cos กด sin ให้ยุ่งยาก แต่เครื่องคิดเลขของท่านต้องมีปุ่ม P-R
        ให้ดูได้จากใต้เครื่องหมาย - ถ้ามีก็
        สามารถทำได้ ( ระยะราบคือตารางที่อยู่ในช่อง น-ต และ อ-ฎ
ship - จะอยู่ในช่อง น-ต ship kin จะอยู่ในช่อง อ-ฎ )


        สูตรของมันก็คือ ระยะ
ship -  ภาคของทิศ = ค่าที่ได้ถ้าเป็นค่าที่ไม่ติดลบ จะใส่ในช่อง ถ้าติดลบ
        จะอยู่ในช่อง จากนั้นกด ship kin จะได้
                                          ค่าตารางในช่อง อ-ฎ ถ้าค่าไม่ติดลบจะอยู่ในช่อง ถ้าค่าติดลบ
        จะอยู่ในช่อง   (คำนวณจนถึงระยะสุดท้ายของงาน )

        การคำนวณหาค่าแก้ ให้นำผลรวมของ และ มาลบกันและ กับ ลบกันก็จะได้ค่าแก้ในช่องทัดมา
    ในตัวอย่างจะได้ 0.0007และ 0.0004
                                  
การคำนวณหาค่าแก้ ( ผลรีเทวหารผลรวมระยะคูณระยะตอนนั้นๆ )
    ตัวอย่าง 0.0007หาร7.301คูณ0.8360เท่ากับมาถ้า
                                   ผลไม่ติดลบจะอยู่ในค่าแก้ที่เป็น บวก แต่ถ้าผลเป็นลบจะอยู่ในค่าแก้ที่เป็น ลบ อ-ฎ
    ก็เหมือนกัน 0.0004หาร7.301คูณ0.8360
                                   ให้เราคำนวณจนมาถึงระยะสุดท้าย   จากนั้นให้เรานำค่าที่แก้แล้วมาบวกลบกัน
    ในช่อง นต และ อฎ  ตัวอย่างกาหาค่า นต                                   
    10.000+0.7312= 10.7313+0.5373=11.2686-1.8056=9.4630-0.7100=8.7530+1.2471=10.000
                                   (หมายเหตุค่า น ให้นำมาบวกค่า ต ให้นำมาลบ ) ค่าของ  อฎ ก็เหมือนกัน
    ตัวอย่างกาหาค่า อฎ 10.000+0.4053=10.4053-
                                   1.3813=9.0240-0.9956=8.0284+1.3551=9.3835+0.6166=10.000
    (หมายเหตุค่า อ ให้นำมาบวกค่า ฎ ให้นำมาลบ )
   
   

รูปตารางคำนวณพิกัดฉาก

หมุด มุม ภาคของทิศ ระยะ แก้+ แก้- แก้- แก้+ นต อฎ
5                       10.0000 10.0000
1 82 15 11 29 00 00 0.8360 0.7312 1     0.4053 0     10.7313 10.4053
2 97 36 46 291 15 11 1.4820 0.5372 1         1.3812 1 11.2686 9.0240
3 88 47 34 208 51 57 2.0620     1.8058 2     0.9955 1 9.4630 8.0284
4 88 39 26 117 39 28 1.5300     0.7102 2 1.3552 1     8.7530 9.3835
5 182 41 6 26 18 54 1.3910 1.2470 1     0.6166 1     10.0000 10.0000
รวม 540 0 00 29 00 00 7.301   7                
        2.5153   2.5160   2.3771   2.3767      
      รีเทว 0.0007           0.0004      

( 0.0007ยกกำลัง2+0.0004ยกกำลัง2 )

8062257748 หาร K 730

1 ต่อ 0.905577591 OK
 

  

กลับไปหน้าสำรวจ                    การคำนวณหมุดโยงยึด